041-34245770مشاوره رایگان اینترنت اشیاء سه شنبه 16 آذر 1400

شرایط و قوانین

مالكیت معنوی

كلیه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكیت معنوی تدبیر رایان تبریز متعلق به تدبیر رایان تبریز است. مشتری درك و موافقت می‌کند كه كلیه محتویات و موارد موجود در این موافقت‌نامه، سایر رویه‌ها و وب سایت تدبیر رایان تبریز مانند سایر حقوق و قوانین مالكیت تحت حفاظت قوانین مختلف حق نشر، حق امتیاز و علامت تجاری در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و  تدبیر رایان تبریز صادرکننده امتیاز آن صریحاً تمامی حقوق مربوط به چنین مواردی را برای خود محفوظ می‌دارد. هیچ‌گونه امتیاز یا حقی تحت هرگونه حق نشر، امتیاز، علامت تجاری، علامت خدماتی یا حق مالكیت یا پروانه دیگر به وسیله این توافق‌نامه به مشترك واگذار نشده است.

اقدام قانونی علیه تدبیر رایان تبریز

مشتریان تدبیر رایان تبریز تعهد می‌نمایند چنانچه شكایتی علیه تدبیر رایان تبریز در حال اجرا یا ارسال داشته باشند قبل از اقامه دعوی ابتدا به صورت کتبی و از طریق ارسال یک نامه با امضاء کاربر به همراه تصویر کارت ملی از طریق پست سفارشی به آدرس دفتر مرکزی تدبیر رایان تبریز را از این موضوع مطلع گردانند و تدبیر رایان تبریز فرصت دارد طی حداکثر ۲۰ روز کاری پس از دریافت نامه مذکور تلاش نماید تا شاید بتواند از طرق فنی و غیر فنی مورد کاربر را رفع نماید. قصور از جانب مشتری در مورد ارسال این اطلاعیه به تدبیر رایان تبریز به منزله نقض موارد این توافقنامه خواهد بود و بر اساس شرایط نقض توافقنامه اقدام خواهد شد. همچنین هیچ روشی غیر از پست سفارشی جهت این اطلاعیه مورد قبول نمی‌باشد.